ÁSZF és Adatkezelési tájékoztatók

  1. Általános rész

Jelen Általános Üzleti Feltételek a MMG Műszerszerviz Szolgáltató Kft. (a továbbiakban MMG Kft.) által történő értékesítések során alkalmazott eladási és szállítási és vállalási feltételek összességét tartalmazza. A Vevő ettől eltérő Általános Szerződési Feltételei vagy egyéb korlátozásai az MMG Kft felé nem érvényesek, kivéve abban az esetben, ha ahhoz az MMG Kft írásban hozzájárul. A felek folyamatos, hosszabb távú együttműködése esetén a MMG Kft keretszerződés kötésével lehetővé teszi az Általános Szállítási Feltételektől esetenkénti megrendelések esetén történő automatikus eltérést. Keretszerződés kötésével egyéb kedvezmények is elérhetővé válnak. Jelen Általános Üzleti Feltételek területi hatálya a Magyar Köztársaság területe.

2.     Ajánlatok, megrendelések

A Vevő kérésére az MMG Kft egyedi árajánlatot ad, amennyiben ezen árajánlaton külön érvényességi határidő nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi határideje 30 nap. Az MMG Kft ajánlatai ár, mennyiség, szállítási határidő és szállítási lehetőség tekintetében kötelezettség nélküliek. A MMG Kft megrendelést elfogad szóban és írásban is. A Vevő törekszik arra, hogy ajánlatkéréseit, megrendeléseit pontosan specifikálva, időben eljuttassa az MMG Kft felé.  Az MMG Kft a beérkezett megrendeléseket rövid határidőn belül Vevő felé a megrendeléssel azonos módon visszaigazolja. Szóbeli megrendelés illetve sürgős teljesítés esetén Vevő a szolgáltatással egy időben a szervizlap aláírásával ismeri el a megrendelés és a teljesítés tényét, Amennyiben az MMG Kft nem tudja Vevő megrendelését teljesíteni, úgy erről a tudomására jutást követően köteles őt rövid határidőn belül, a megrendeléssel azonos módon értesíteni. Vevő megrendelései az MMG Kft számára az MMG Kft írásbeli, vagy nyomtatott visszaigazolásával (számla, vagy szállítólevél is ide tartoznak) válnak kötelező érvényűvé. Ettől a feltételtől való bármilyen eltérés csak a Felek külön erre irányuló írásbeli megállapodása alapján lehetséges. Az MMG Kft fenntartja a jogot, hogy az ár és áru mennyisége tekintetében tett ajánlatait módosítsa és ezt a megrendelést követő 2 munkanapon belül Vevővel írásban közölje.

3.     Elállás

A Vevői megrendelés módosítása vagy lemondása a Vevő részéről kizárólag írásban lehetséges. A megrendelést törölni raktárkészleti termékek esetében a megrendelés dátumától számított 24 órán belül korlátozás nélkül lehetséges, megrendeléstől számított 24 órán túli lemondás esetében 20%-os stornó díj kerül felszámításra a Vevő részére. Amennyiben a rendelés nem-raktárkészleti anyagra vagy egyedi termékre vonatkozik, az MMG Kft fenntartja a jogot arra, hogy a nem elhárítható felmerült költségeit teljes mértékben a Vevőre hárítsa.

4.     Vételár és fizetési feltételek

Vételáron az MMG Kft által megjelölt budapesti telephelyen átvett termék, csomagolás nélküli, a mindenkor érvényes jogszabályokban szabályozott forgalmi adó nélküli ára értendő. Az MMG Kft által eladott áruk átvételét Vevő szabályszerű aláírásával, valamint az átvétel dátumával kell igazolja az MMG Kft által kibocsátott szállítólevélen. A teljesített szolgáltatást az MMG Kft által kiállított szervizlapon esetleg teljesítési jegyzőkönyv aláírásával kell igazolja. Az MMG Kft a teljesítést igazoló dokumentumok alapján állítja ki a számlát és ezt követően postázza a Vevő részére. A fizetés módját – amennyiben az nem kerül külön éves keret megállapodásban rögzítésre – a Vevő részére adott eseti ajánlatban vagy visszaigazolásban adja meg az MMG Kft. Késedelmes fizetés esetén az MMG Kft-nek jogában áll késedelmi kamatot kiterhelni a Vevő felé.  A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Ez a kamat a számítás alapja az adott naptári félév teljes idejére. Amennyiben a Vevő részére külön megállapodás alapján bónusz kerülne elszámolásra az MMG Kft jogosult a késedelmi kamattal azt kompenzálni. Késedelem esetén az MMG Kft fenntartja a további teljesítéstől való elállás jogát, ezen túlmenően a szerződéses jogviszonyból eredő tartozások azonnal esedékessé válnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, amennyiben a Vevő az MMG Kft fizetési felszólítására sem rendezi tartozását, a Vevő feljogosítja az MMG Kft-t, hogy bankszámlája ellen beszedési megbízást nyújtson be. Fizetési határidő lejárta utáni tartozás esetén az MMG Kft-nek jogában áll a Vevő időközbeni megrendeléseit visszautasítani illetve jogában áll a késedelmes Vevőtől továbbiakban csak készpénzben történő teljesítést elfogadni. Minden fizetést, előleget vagy előzetes fizetéseket forgalmi adóval együtt kell teljesíteni. A fizetések csak azt követően válnak teljesítetté, amikor a teljes, esetleges késedelmi kamatokkal és a késedelmes teljesítésre tekintettel, felmerülő költségekkel is megnövelt összeg az MMG Kft bankszámláján rendelkezésre áll. A Vevő visszatartási joga kizárt. A Vevő csak nem vitatott vagy jogerős követeléseket számíthat be.

5.     Teljesítés

Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg egymással, az árukat az MMG Kft a saját telephelyén adja át – importált anyagok esetében már vámkezelten. Szolgáltatást az MMG Kft Vevő telephelyén vagy a megrendelésben szereplő egyeztetett más telephelyen nyújtja. Az egyéb megállapodás hiányában Vevő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A Vevő a járművet a megadott szállítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő berakodására elegendő idő álljon rendelkezésre. Amennyiben az MMG Kft a Vevő címére szállítja le az árut, úgy – eltérő megállapodás hiányában – a Vevő köteles gondoskodni az áru lerakodásához szükséges eszközökről. Külső szállítmányozóval történő szállítás esetén a Vevő a szállítmányozó cégtől nem az egyes termékek, hanem egy küldemény átvételére kötelezi magát. A küldemény komplettségére vonatkozó esetleges reklamációjával Vevő az MMG Kft. Vevőszolgálatához (tel. 36/1/2037443, ill. Fax: 36/1/2042252) fordulhat a küldemény átvételétől számított 24 órán belül. Ha a Vevő a teljesítés napján az árut nem veszi át azt az MMG Kft a Vevő kockázatára, és költségére tárolja, a tárolási díj külön felszámítása mellett. Amennyiben a Vevő saját maga kívánta a megrendelt terméket elszállítani az MMG Kft telephelyéről, de azt a készleten lévő áru esetében 2 napon belül, illetve az áru beérkezéséről szóló értesítést követően 2 napon belül nem teszi meg, akkor az MMG Kft külön értesítés nélkül leszállítja és kiszámlázza a Vevő telephelyére. Az MMG Kft lehetővé teszi a Vevő részére a rendelt termék minőségét bemutató mintadarabok megtekintését. Amennyiben a Vevő nem él ezzel a jogával, úgy az MMG Kft a megrendelt terméket minőségileg és tartalmilag elfogadottnak tekinti a szállítólevél aláírásával. A Vevő megadhatja megrendelésében az általa megrendelt termékek átvételére jogosult személyek adatait. Amennyiben a személyekben – vagy azok adataiban – változás áll be, úgy a Vevő köteles arról az MMG Kft-t haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért és jogi következményekért az MMG Kft nem vállal felelősséget. Az ajánlatban és árlistában szereplő árak hagyományos csomagolással értendők. A veszélyes áruk csomagolása az erre vonatkozó hivatkozás tartalmazza. A Vevő kérésére adott olyan csomagolás, amely a hagyományos csomagolástól eltér, ártöbbletet von maga után. Az MMG Kft a csomagoló anyagot semmi esetben nem veszi vissza. A Vevő nem jogosult a megvásárolt árut átcsomagolni, átszerelni bármilyen egyéb más módon átalakítást végrehajtani rajta. A Vevő kívánságára az MMG Kft technikai szaktanácsadással szolgál az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatban. A kábelek értékesítésénél a szállításhoz felhasznált fa és fém kábeldobok esetében a felek megállapodásában foglaltak a mérvadóak.

6.     Tulajdonviszonyok

Az MMG Kft által a Vevő részére átadott szerződéses termékek a vételár a Vevő általi teljes kiegyenlítéséig az MMG Kft tulajdonában maradnak. Az MMG Kft-nek jogában áll a tulajdonjog fenntartással átadott árut póthatáridő kitűzése és a szerződéstől való elállás nélkül a Vevőtől visszakövetelni, amennyiben a Vevő az MMG Kft-vel szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik. A tulajdonjog fenntartása alatt átadott áru visszavétele akkor jelenti egyben a szerződéstől való elállást is, ha az MMG Kft erről kifejezetten írásban nyilatkozik.  Mindaddig, amíg az MMG Kft-vel szembeni kötelezettségeit szabályszerűen teljesíti, Vevő jogosult arra, hogy a rendes üzletmenet keretében rendelkezzen a tulajdonjog-fenntartással átadott áru felett. A Vevő saját költségére köteles az árut gondosan kezelni, tűztől, nedvességtől, lopástól óvni. Ha szükséges, karbantartási és felügyeleti tevékenységet köteles saját költségére megfelelő időben végeztetni. A Vevő nem jogosult azonban az ilyen áru elzálogosítására, biztosítéki tulajdon átruházására, vagy egyéb megterhelésekre.

7.     Szavatossági igények bejelentése (reklamáció)

Vevő az áru átvételekor a szállítólevél szerint tételes átvételre kötelezett. (Külső szállítmányozó esetében 24 órán belül kell az esetleges eltérést jelezni az MMG Kft Vevőszolgálat részére.) Az áru megrendelés szerinti hiánytalan átvételét aláírásával és /vagy bélyegzőjével igazolja a szállítólevélen. A szavatossági igényeket az MMG Kft csak akkor veszi figyelembe, ha azok megtételére haladéktalanul – legkésőbb azonban az áru átvételét követő 8 naptári napon belül – írásban, a bizonylatok, esetleges minták, csomagolási jegyzékek megküldésével, valamint a számlaszám, a számla dátuma megadásával kerül sor. Rejtett hibák esetén az írásbeli kifogásokat a hiba megállapítását követően haladéktalanul, legkésőbb azonban az áru Vevőhöz történt beérkezésétől számított 1 hónapon belül kell megtenni. A törvényileg előírt elévülési határidők változatlanul fennmaradnak. Rejtett hiba esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy az adott esetben rejtett hibáról van szó.

8.     Szavatosság

A jelen Általános Szállítási Feltételeknek megfelelően megtett és indokolt kifogásolások esetén az MMG Kft pótszállításra illetve pótteljesítésre jogosult. Amennyiben a Vevő lemond a pótszállításra vonatkozó jogáról, vagy ha a pótszállítás és teljesítés méltányos határidőn belül nem történik meg, ill. ha a csereként érkezett áru ismételten hibás, akkor Vevő választása szerint követelheti a vételár leszállítását vagy a szerződéstől elállhat. Az MMG Kft-t nem terheli felelősség és nem köteles visszárut elfogadni, ha a minőségi hiba arra vezethető vissza, hogy a megrendelő az árut nem megfelelően tárolta vagy szállította. Az MMG Kft elfogad visszárut, amennyiben az áru hibás és a hiba nem az áru Vevő általi átvételét követően keletkezett.

9.     Fogyasztói szerződésekre vonatkozó eltérő rendelkezések

Amennyiben az értékesítés gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül szerződést kötő személy részére történik, úgy a Vevő fogyasztónak, az MMG Kft-vel kötött szerződés pedig fogyasztói szerződésnek minősül, így az általános szerződési feltételek szavatossági igények bejelentésére és szavatosságra vonatkozó rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. Fogyasztói szerződés esetén ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, ettől eltérő megállapodása semmis. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A vállalkozás és a fogyasztó közötti kapcsolatot  a „A Kormány  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló rendelete szabályozza.

10.   A termékek felhasználása Vevő által

Az MMG Kft által forgalmazott termékek elsősorban ipari automatizálási célra szolgálnak, és hacsak eltérő megjelölés nincs a termék-címkén, vagy az MMG Kft műszerkönyvében, katalógusában, nem használhatók bármely más célra. Vevő kifejezetten kijelenti és garantálja az MMG Kft felé, hogy valamennyi, az MMG Kft-től beszerzett árut megfelelően fog használni és forgalmazni és/vagy az ezekkel előállított árukat is a szakterületen járatos, értelmes ember gyakorlatának megfelelően, szigorú összhangban az alkalmazandó, jelenleg érvényes, valamint az ezt követően érvénybe lépő törvényekkel és szabályokkal használja és forgalmazza. Nem lehet kifogás tárgya a Vevő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, melyet előzetesen, mint szállítási/teljesítési feltételt nem írt elő, vagy nem kötött ki. A Vevő felelőssége meggyőződni arról, hogy a vásárolt termék a veszélyes anyagok kategóriájába tartozik-e, illetve hogy rendelkezik-e ezen anyagok felhasználására, forgalmazására vonatkozó hatósági engedéllyel. A Vevő beleegyezik az MMG Kft és alkalmazottai, ügynökei, jogutódjai, tisztviselői és engedményesei kártalanításába és minden felelősség alóli mentesítésébe, amelyek az MMG Kft-t érhetik, olyan hanyagságra, kártérítési felelősségre és szerződésszegésre alapozott igények eredményeként, amelyet a Vevő és alkalmazottjai, ügynökei, jogutódjai, tisztviselői, engedményesei, a Vevő ügyfelei, végfelhasználói, kisegítő személyzete vagy az MMG Kft által forgalmazott termékek felhasználásából következően közvetett vagy közvetlen módon harmadik felek emelnek az MMG Kft-vel szemben, vagy amelynek oka a Vevő kötelezettségeinek elmulasztása.

11.   Viszonteladás

Az MMG Kft által forgalmazott, eredeti csomagolással ellátott termékek csak felbontatlan állapotban adhatók tovább. Az MMG Kft által forgalmazott termékek külföldre történő tovább eladása csak előzetes írásban rögzített egyeztetést követően lehetséges.

12.   Vis major és a szerződés teljesítését gátló tényezők

Mindennemű vis major, előre nem látható üzemi, közlekedési, vagy szállítási zavarok, tűzkárok, áradások stb. illetve hatósági rendelkezések, amelyek nem a teljesítésre kötelezett félnek róhatók fel mentesítik az MMG Kft-t a teljesítés alól.

13.   Érvényességi záradék, bírói illetékesség

Amennyiben jelen Általános Szállítási Feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulnak, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének hatályosságát. Az érvénytelennek bizonyult részt úgy kell értelmezni, hogy az ezzel elérni kívánt gazdasági célkitűzést – amennyiben lehetséges – elérhetővé váljék. Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen szerződés nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A felek az egymás közti jogvita tárgyában elsősorban egyeztetni és megállapodni kötelesek. Az MMG Kft által kiadott ajánlatokkal vagy az általa teljesített eladásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban minden olyan jogvita, amelyet a felek egymás közötti megállapodással rendezni nem tudnak, az MMG Kft mindenkori székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

Beszállítói adatkezelési tájékoztató: Beszállítói adatkezelési tájékoztató

Vevői adatkezelési tájékoztató: Vevői adatkezelési tájékoztató

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás